Friday, 15 February 2013

કારણ તો મળે .....

કારણ તો મળે .....

આ જમાનો કહે છે કે હું ભૂલી જાઉં તને ,
પણ તને ભૂલવા મને કોઈ કારણ તો મળે.

જીવી તો જાઉં જિંદગી તારા વિના કદાચ હું,
પણ એ જિંદગી જીવવા મને કોઈ કારણ તો મળે.

રોકી પણ લઉં કદાચ એ આંસુઓને એકવાર,  
એ વેહતી આંખોને રોકવા કોઈ કારણ તો મળે.

આશાઓ પણ હવે ઝાંખી દેખાય છે મને. 
દીપક બુજાવી પણ દઉં!
પણ એ દીપક બુજાવવા મને કોઈ કારણ તો મળે. 

જયારે તું હોય છે મારી સાથે સપનું જ લાગે છે મને,
એ સ્વપ્નમાંથી જાગવા મને કોઈ કારણ તો મળે.

જો ભ્રમ હોય તો આખી આયુ આમ જ જીવવું છે મારે,
 એ ' સત્ય 'ને પારખવા બીજું કોઈ કારણ તો મળે.

                                                   
                                                   - ' સત્ય '  શિવમ